IE2 – Hasznos teljesítmény, vagy veszteség?

A villanymotor működésekor felvett teljesítmény legnagyobb részét mechanikai munkává alakítja, azonban a teljesítmény egy része hővé alakul, ez a veszteség. A hatásfok megmutatja, hogy a felvett hasznos teljesítmény mekkora részét képes a villanymotor üzemi körülmények között mechanikai munkává alakítani. Az alábbi táblázat a vonatkozó rendelet 1. mellékletében található, és a villanymotorokra előírt kötelező hatásfok értékeket tartalmazza. A rendelet teljes szövegét lentebb olvashatja.

KÖVETELMÉNYEK A VILLANYMOTOROK KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓAN

A villanymotorok névleges hatásfokára vonatkozó minimumkövetelményeket az 1. és a 2. táblázat tartalmazza.

1. táblázat
Névleges minimális hatásfokértékek (η) az IE2 hatásfok-kategóriához (50 Hz)

Mért leadott teljesítmény kW Pólusszám
2 4 6
0,75 77,4 79,6 75,9
1,1 79,6 81,4 78,1
1,5 81,3 82,8 79,8
2,2 83,2 84,3 81,8
3 84,6 85,5 83,3
4 85,8 86,6 84,6
5,5 87,0 87,7 86,0
7,5 88,1 88,7 87,2
11 89,4 89,8 88,7
15 90,3 90,6 89,7
18,5 90,9 91,2 90,4
22 91,3 91,6 90,9
30 92,0 92,3 91,7
37 92,5 92,7 92,2
45 92,9 93,1 92,7
55 93,2 93,5 93,1
75 93,8 94,0 93,7
90 94,1 94,2 94,0
110 94,3 94,5 94,3
132 94,6 94,7 94,6
160 94,8 94,9 94,8
200-tól 375-ig 95,0 95,1 95,0

2. táblázat
Névleges minimális hatásfokértékek (η) az IE3 hatásfok-kategóriához (50 Hz)

Mért leadott teljesítmény kW Pólusszám
2 4 6
0,75 80,7 82,5 78,9
1,1 82,7 84,1 81,0
1,5 84,2 85,3 82,5
2,2 85,9 86,7 84,3
3 87,1 87,7 85,6
4 88,1 88,6 86,8
5,5 89,2 89,6 88,0
7,5 90,1 90,4 89,1
11 91,2 91,4 90,3
15 91,9 92,1 91,2
18,5 92,4 92,6 91,7
22 92,7 93,0 92,2
30 93,3 93,6 92,9
37 93,7 93,9 93,3
45 94,0 94,2 93,7
55 94,3 94,6 94,1
75 94,7 95,0 94,6
90 95,0 95,2 94,9
110 95,2 95,4 95,1
132 95,4 95,6 95,4
160 95,6 95,8 95,6
200-tól 375-ig 95,8 96,0 95,8

A Bizottság 640/2009/EK rendelete
( 2009. július 22.)
a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a villanymotorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,
mivel:

(1) A 2005/32/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható.

(2) A 2005/32/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni az elektromos motorrendszerekben használt termékekre vonatkozóan.

(3) A Közösségben azokban az iparágakban, amelyek gyártási folyamataikban villanymotorokat alkalmaznak, a villanymotorok képviselik az elektromos terhelés legfontosabb típusát. Az iparban elfogyasztott villamos energiából a szóban forgó villanymotorokat magukban foglaló rendszerek mintegy 70 %-kal részesednek. E motorrendszerek energiafelhasználásának hatásfoka költséghatékony módon összesen mintegy 20–30 %-kal lenne javítható. A hatásfok javításának egyik leghatékonyabb módja az energiafelhasználás szempontjából kedvező hatásfokú villanymotorok használata. Az elektromos motorrendszerekben alkalmazott villanymotorok ezért olyan kiemelt termékkört képviselnek, amelyre helyénvaló környezetbarát tervezési követelményeket megállapítani.

(4) Az elektromos motorrendszerek közé különböző energiafelhasználó termékek, így például a villanymotorok, a hajtások, a szivattyúk és a ventilátorok tartoznak. E termékek fontos összetevője maga a villanymotor, illetőleg a frekvenciaváltó. Ez az oka annak, hogy ez a rendelet kötelezővé teszi egyes villanymotor típusok frekvenciaváltóval való felszerelését.

(5) Számos villanymotort önállóan nem, csupán – a 2005/32/EK irányelv és a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [2] 5. cikke értelmében – más termékbe beépítve hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, illetőleg helyeznek üzembe. Annak érdekében, hogy az energiamegtakarításban rejlő lehetőségek költséghatékony módon kihasználhatók legyenek, indokolt, hogy e rendelet rendelkezései a más termékekbe beépített villanymotorokra is alkalmazandók legyenek.

(6) A Bizottság előkészítő vizsgálatok keretében elemezte a villanymotorok műszaki, környezetvédelmi és gazdaságossági jellemzőit. A Bizottság e vizsgálatok során együttműködött az érdekeltekkel és más – európai uniós és harmadik országbeli – érdeklődőkkel, a vizsgálatok végeztével pedig közzétette annak eredményeit.

(7) Az előkészítő vizsgálatok rámutattak arra, hogy a villanymotorok a Közösségben nagy mennyiségben kerülnek piaci forgalomba; hogy teljes termékciklusukat tekintve az üzemeltetésük során elfogyasztott energia képezi legfontosabb környezetvédelmi jellemzőjüket; továbbá hogy a szóban forgó villanymotorok 2005-ben éves szinten 1067 TWh villamos energiát fogyasztottak, ami 427 millió tonna CO2-kibocsátásának felel meg. Az előrejelzések szerint korlátozó intézkedések nélkül ez az energiafogyasztás 2020-ig 1252 TWh-ra fog nőni. A vizsgálatok során a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a teljes termékciklusra vonatkozó energiafogyasztás és az üzemeltetés során elfogyasztott villamos energia mennyisége jelentősen csökkenthető azáltal, ha a változó fordulatszámon és terhelés mellett üzemelő villanymotorokat frekvenciaváltóval szerelik fel.

(8) Az előkészítő vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a 2005/32/EK irányelv I. melléklete 1. részének alkalmazásában a környezetbarát terméktervezés szempontjából egyedül az üzem közbeni villamosenergia-fogyasztás lényeges paraméter.

(9) A villanymotorok energiafogyasztását olyan meglévő, költséghatékony, nem saját fejlesztésű műszaki megoldások útján célszerű javítani, amelyek csökkentik e villanymotorok beszerzési és üzemeltetési költségének összegét.

(10) A környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeknek indokolt a Közösség teljes egészében harmonizálniuk a villanymotorok energiafelhasználására vonatkozó követelményeket, ezen keresztül pedig hozzájárulniuk a belső piac működéséhez és a szóban forgó termékek környezetvédelmi jellemzőinek javításához.

(11) A gyártóknak kellő időt indokolt kapniuk termékeik átalakításához. Ezt az időt úgy helyénvaló megállapítani, hogy elkerülhetők legyenek a villanymotorok működésére gyakorolt kedvezőtlen hatások; tekintettel indokolt továbbá lenni a gyártóknál – különösen a kis- és középvállalkozásoknál – felmerülő költségekre, valamint arra a kívánalomra, hogy e rendelet célkitűzései mielőbb teljesüljenek.

(12) Az energiafogyasztás meghatározására olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket indokolt alkalmazni, amelyek figyelembe veszik a technológia általánosan elismert fejlettségi szintjét, ezen belül különösen – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [3] I. mellékletében felsorolt európai szabványosító testületek által elfogadott harmonizált szabványokat.

(13) Ez a rendelet várhatóan növelni fogja a villanymotorok teljes termékciklusra vonatkozó környezeti hatásának javulását eredményező műszaki megoldások piaci részesedését, ennek eredményeképpen 2020-ig várhatóan – az intézkedés hiányában tapasztalható fogyasztáshoz képest – a teljes termékciklusra vonatkozóan 5500 PJ [4] energiamegtakarítást és 135 TWh villamosenergia-megtakarítást fog eredményezni.

(14) A 2005/32/EK irányelv 8. cikke értelmében ebben a rendeletben meg kell határozni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(15) A megfelelőség ellenőrzésének megkönnyítése érdekében indokolt megkövetelni, hogy a gyártók a 2005/32/EK irányelv IV. és V. melléklete szerinti műszaki dokumentációban bizonyos információkat megadjanak.

(16) A villanymotorok környezeti hatásainak további mérséklése érdekében indokolt, hogy a gyártók megfelelő adatokat szolgáltassanak az életciklus végén végzendő szétszereléshez, újrafeldolgozáshoz, illetve ártalmatlanításhoz.

(17) Ebben a rendeletben indokolt referenciaértékeket megállapítani azokra a jelenleg rendelkezésre álló technológiákra vonatkozóan, amelyek az energiafelhasználás hatásfoka szempontjából kedvezőek. Ezáltal biztosítható, hogy – különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a mikrovállalkozások számára – a releváns információk széles körben rendelkezésre álljanak és könnyen hozzáférhetők legyenek, ami az érintett termékkörben elő fogja segíteni az energiafogyasztást mérséklő legjobb műszaki megoldások alkalmazását.

(18) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2005/32/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet környezetbarát tervezési követelményeket állapít meg a villanymotorok forgalomba hozatalára és használatbavételére vonatkozóan, beleértve azt az esetet is, amikor az említett villanymotorok más termékbe vannak beépítve.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a) a teljes mértékben folyadékba merülve való üzemre tervezett villanymotorokra;

b) a teljes mértékben termékbe (például hajtóműbe, szivattyúba, ventilátorba vagy kompresszorba) beépített olyan villanymotorokra, amelyek energiafelhasználásának hatásfoka nem vizsgálható a termékétől függetlenül;

c) a kifejezetten a következő körülmények között való üzemre tervezett villanymotorokra:

    1. ha a tengerszint feletti magasság az 1000 métert meghaladja;
    1. ha a környezeti hőmérséklet a 40 °C-ot meghaladja;
    1. ha a legnagyobb üzemi hőmérséklet a 400 °C-ot meghaladja;
    1. ha a környezeti hőmérséklet általános esetben – 15 °C-nál, léghűtéses villanymotor esetében 0 °C-nál kisebb;
    1. ha a termékbe belépő hűtővíz hőmérséklete 5 °C-nál kisebb vagy 25 °C-nál nagyobb;
   1. a 94/9/EK irányelv [5] értelmében vett robbanásveszélyes légkörben;

d) a fékmotorokra,

kivéve az I. melléklet 2. pontjának 3–6. alpontjában megjelölt adatokra vonatkozó információszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2005/32/EK irányelv fogalommeghatározásain túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1. “motor” :
olyan 50 Hz vagy 50/60 Hz frekvenciájú, háromfázisú, kalickás forgórészű, egy fordulatszámú indukciós villanymotor, amelynek:

2. “frekvenciaváltó” : olyan áramátalakító, amely a villanymotor 50 Hz frekvenciájú, háromfázisú tápáramát folyamatosan megfelelő frekvenciájú és feszültségű bemeneti árammá alakítja a villanymotor számára oly módon, hogy a villanymotor leadott teljesítménye megfeleljen a (villanymotor által hajtott) terhelés forgatónyomaték–fordulatszám jelleggörbéjének;

3. “kalickás forgórészű villanymotor” : kefe, kommutátor és csúszógyűrű nélküli olyan elektromos motor, amelyben nincs elektromos összeköttetés a forgórésszel;
4. “fázis” : az elektromos tápáramellátás típusa;

5. “pólusszám” : a villanymotor forgó mágneses erőtere által létrehozott északi és déli mágneses pólusok összes száma. A pólusszám a villanymotor alapfordulatszámát határozza meg;

6. “terhelés alatti folyamatos üzem” : a beépített hűtőrendszerrel ellátott villanymotor arra való képessége, hogy névleges terhelés mellett folyamatosan üzemeljen anélkül, hogy üzemi hőmérséklete a legnagyobb megengedett érték fölé emelkedne;

7. “fékmotor” : olyan elektromechanikus fékegységgel felszerelt villanymotor, amely a villanymotor tengelyére tengelykapcsoló közbeiktatása nélkül fejti ki hatását.

3. cikk

A környezetbarát tervezés követelményei

A villanymotorok környezetbarát tervezésére alkalmazandó követelményeket az I. melléklet tartalmazza.
A környezetbarát tervezésre vonatkozó egyes követelményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkalmazni:

1. 2011. június 16-tól a villanymotorok hatásfoka nem lehet kisebb az I. melléklet 1. pontjában meghatározott IE2 hatásfok-kategória hatásfokértékeinél;

2. 2015. január 1-jétől:

 1. a legalább 7,5 kW és legfeljebb 375 kW mért leadott teljesítményű villanymotorok hatásfoka nem lehet kisebb az I. melléklet 1. pontjában meghatározott IE3 hatásfok-kategória hatásfokértékeinél, vagy a villanymotornak teljesítenie kell az I. melléklet 1. pontjában meghatározott IE2 hatásfok-kategória követelményeit és frekvenciaváltóval kell felszerelve lennie;

3. 2017. január 1-jétől:

 1. a legalább 0,75 kW és legfeljebb 375 kW mért leadott teljesítményű villanymotorok hatásfoka nem lehet kisebb az I. melléklet 1. pontjában meghatározott IE3 hatásfok-kategória hatásfokértékeinél, vagy a villanymotornak teljesítenie kell az I. melléklet 1. pontjában meghatározott IE2 hatásfok-kategória követelményeit és frekvenciaváltóval kell felszerelve lennie.
  A villanymotorokra alkalmazandó termékinformációs követelményeket az I. melléklet tartalmazza. A környezetbarát tervezésre vonatkozó követelmények teljesülését a II. mellékletben megállapított követelményeknek megfelelő mérések és számítások alapján kell ellenőrizni.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

A 2005/32/EK irányelv 8. cikke alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszert vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2005/32/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok hatóságai az e rendelet III. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

A piacon jelenleg beszerezhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező villanymotorokra vonatkozó referenciaértékeket a IV. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a villanymotorok és a frekvenciaváltók területén tapasztalható műszaki fejlődés fényében legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően hét évvel felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja. A felülvizsgálatnak az erőforrások hatékony felhasználására, az újrafelhasználásra, az újrafeldolgozásra és a mérési bizonytalanságok nagyságára is ki kell terjednie.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 22-én.

a Bizottság részéről
Andris Piebalgs
a Bizottság tagja


I. MELLÉKLET

1. TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK A VILLANYMOTOROKRA VONATKOZÓAN

Lásd az oldal tetején.

2. TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK A VILLANYMOTOROKRA VONATKOZÓAN

2011. június 16-tól a villanymotor alábbi 1–12. pont szerinti adatait jól látható módon fel kell tüntetni:

   1. a villanymotor műszaki dokumentációjában;
   1. annak a terméknek a műszaki dokumentációjában, amelybe a villanymotor be van építve;
   1. a villanymotor gyártójának nyilvánosan elérhető internetes oldalain;
  1. azon termék gyártójának nyilvánosan elérhető internetes oldalain, amelybe a villanymotor be van építve.

A műszaki dokumentációban az adatokat az alábbi 1–12. pontban bemutatott sorrendben kell megadni. A felsorolást szó szerint nem szükséges megismételni. Az adatok a szöveges közlés helyett grafikonok, ábrák és jelek segítségével is szemléltethetők:

 1. η névleges hatásfok a mért terhelés és az UN feszültség teljes értéke, 75 %-a és 50 %-a mellett;
 2. hatásfok-kategória: “IE2” vagy “IE3”;
 3. a gyártás éve;
 4. a gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és működési helye;
 5. a termék típusszáma;
 6. a villanymotor pólusszáma;
 7. a mért leadott teljesítmény, teljesítmények vagy a mért leadott teljesítmény tartománya (kW);
 8. a villanymotor mért bemeneti frekvenciája, frekvenciái (Hz);
 9. a mért feszültség, feszültségek vagy a mért feszültség tartománya (V);
 10. a mért fordulatszám, fordulatszámok vagy a mért fordulatszám tartománya (rpm);
 11. az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra és ártalmatlanításra vonatkozó információk;
 12. azon körülmények adatai, amelyek közötti üzemre a villanymotort kifejezetten tervezték:
    1. tengerszint feletti magasságok;
    1. a környezeti levegő hőmérséklete, léghűtéses villanymotorok esetében is;
    1. a termékbe belépő hűtővíz hőmérséklete;
    1. a legnagyobb üzemi hőmérséklet;
   1. a robbanásveszélyes légkör.

Az 1., a 2. és a 3. pontban meghatározott adatokat időtálló módon a villanymotor adattábláján vagy annak közelében is fel kell tüntetni.
Az 1–12. pontban meghatározott adatokat a villanymotor gyártó nyilvánosan hozzáférhető internetes oldalain nem kell közzétenni azon villanymotorok esetében, amelyeket a gyártó speciális mechanikai és elektromosságtani megoldások alkalmazásával, a megrendelő egyedi igényei alapján gyárt. A villanymotor adattábláján és műszaki dokumentációjában a következő időpontoktól fogva jól látható módon utalni kell arra, hogy az IE3 hatásfok-kategória követelményeit nem teljesítő villanymotorokat kötelezően fel kell szerelni frekvenciaváltóval:

  1. a legalább 7,5 kW és legfeljebb 375 kW mért leadott teljesítményű villanymotorok esetén 2015. január 1-jétől;
 1. a legalább 0,75 kW és legfeljebb 375 kW mért leadott teljesítményű villanymotorok esetén 2017. január 1-jétől.

A gyártó a műszaki dokumentációban köteles tájékoztatást adni a villanymotor összeszerelése, gépbe való beszerelése, karbantartása és frekvenciaváltóval való használata során alkalmazandó elővigyázatossági intézkedésekről, ideértve a frekvenciaváltó által keltett elektromos és mágneses térerősség minimalizálása érdekében alkalmazandó elővigyázatossági intézkedéseket is.

A cikk folytatását ide kattintva olvashatja el.

Kérdés ikon Többet szeretne megtudni? Kérdezze munkatársunkat a Kapcsolat linkre kattintva.

Következő ikon Tovább a Villanymotorokhoz

Vissza ikon Vissza a Tudástárba

Ezt a bejegyzést ekkor közölték:kedd, szeptember 18th, 2012itt és ekkor:10:02 de.és besorolásaTanácsok villanymotor választáshoz, Villanymotor tudnivalók, Villanymotorokról. Követheti az összes választ erre a bejegyzésre a RSS 2.0csatornán keresztül. válaszolhat, vagy kövesse a saját oldaláról. You can leave a response, or trackback from your own site.